All for Joomla All for Webmasters
16 เม.ย. 2564 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด "เรื่อง เวลาการให้บริการ" (อ่าน:49)
26 มี.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ประจำปี 2564 (อ่าน:109)
24 มี.ค. 2564 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด "เรื่อง หยุดทำการสหกรณ์" (อ่าน:268)
15 มี.ค. 2564 ประกาศ !! เรื่อง การขายที่ดินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง ครั้งที่ ๑๒ (อ่าน:131)
09 มี.ค. 2564 ประกาศ !! เรื่อง การจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืน สมาชิกผิดนัดชำระหนี้ สมาชิกปรับโครงสร้างหนี้ สมาชิกถูกบังคับคดี (อ่าน:318)
23 ก.พ. 2564 ประกาศ !! เรื่องการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน:410)
29 ธ.ค. 2563 ประกาศ !! เรื่อง รายชื่อผุ้แทนสมาชิกข้าราชการปกติและข้าราชการบำนาญ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (อ่าน:1162)
01 ก.พ. 2564 หนังสือมอบฉันทะรับเงินแทน (อ่าน:389)
22 ม.ค. 2564 ประกาศ !! เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเพื่อรับรองการสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ประจำปี 2564 (อ่าน:681)
05 ม.ค. 2564 ประกาศ !! เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด (อ่าน:917)
30 ธ.ค. 2563 ประกาศ !! เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด (อ่าน:712)
22 ธ.ค. 2563 ประกาศ !! เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ประจำปี 2564 (อ่าน:459)
22 ธ.ค. 2563 ประกาศ !! เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ประจำปี 2564 (อ่าน:227)
16 ธ.ค. 2563 ประกาศ !! เรื่องการจับสลากสรรหาสมาชิก (บำนาญ) เป็นผู้แทนสมาชิกประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 (อ่าน:301)
15 ธ.ค. 2563 ประกาศ !! เรื่องการขายที่ดินของสหกรณ์ฯ ครั้งที่ ๙ (อ่าน:175)
24 พ.ย. 2563 ประกาศ !! เรื่อง การสรรหาสมาชิกเป็นผู้แทนสมาชิกประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี ๒๕๖๓ (อ่าน:644)

829783

Go to top