All for Joomla All for Webmasters

ระเบียบ / ข้อบังคับสหกรณ์

  ระเบียบ/ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด

1. รวมระเบียบที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด (ฉบับปรับปรุง 2563)   
2. ระเบียบว่าด้วยสมาชิก

3. ระเบียบว่าด้วยธุรกิจของสหกรณ์             
4. ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ
5. ระเบียบว่าด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่
6. 
ระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานสหกรณ์
7.   ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top