All for Joomla All for Webmasters

ระเบียบ / ข้อบังคับสหกรณ์

  ระเบียบ/ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด

1. รวมระเบียบที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด (ฉบับปรุง 2563)    
2. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง ว่าด้วยเงินกู้               
3ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง ว่าด้วยการสมัครสมาชิกสมทบ
4. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้สมาชิก 
5. ระเบียบว่าด้วยการพักชำระหนี้สมาชิกกรณีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙  พ.ศ.2563   
6. ระเบียบว่าด้วยการพักชำระหนี้สมาชิกกรณีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙  พ.ศ.2564 

7. ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2557    
8. ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2561  
9. ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์  พ.ศ.2561 (ฉบับปรุง 2563)    
10. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ว่าด้วยการประชุมเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2563   
11. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ว่าด้วยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563   
12. ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พ.ศ.2563   
13. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2562  (ฉบับปรุง 2563 )  
14. ระเบียบว่าด้วยการยืมเงินทดรองปฏิบัติงาน  พ.ศ. 2562  (ฉบับปรุง 2563 )  
15. ระเบียบว่าด้วยเงินทดรองจ่ายเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2561  (ฉบับปรุง 2563 )  
16. ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   
17. ระเบียบว่าด้วยการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี พ.ศ.2562  (ฉบับปรุง 2563 )  
18. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.2553   
19. ระเบียบว่าด้วยเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด พ.ศ.2563  
  
20. ระเบียบว่าด้วยเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด พ.ศ.2564    
21. ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก เมื่อประสบภัยพิบัติและโรคภัยร้ายแรง พ.ศ.2554   
22. ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต ประสบภัยภิบัติและโรคร้ายแรง พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม          (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563) 
23. ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต ประสบภัยภิบัติและโรคร้ายแรง พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม          (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564) 
24. ระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์และเงินรับฝากประจำ พ.ศ.2557 
25. ระเบียบว่าด้วยเงินเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2560 
26. ระเบียบว่าด้วย การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระสหกรณ์ พ.ศ.2564 
27. ระเบียบว่าด้วย การให้กู้แก่สมาชิกสกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด พ.ศ.2564 
28. ระเบียบว่าด้วย การใช้จ่ายเงินทุนสำหรับขยายกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2564
29. ระเบียบว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564

 

Go to top