All for Joomla All for Webmasters
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 (28)
โครงการร่วมต้านภัยเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19  เพื่อมอบอาหารกลางวันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลพัทลุง จำนวน 100 กล่อง  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสนับสนุนการทำงานของ บุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โครงการร่วมต้านภัยเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 เพื่อมอบอาหารกลางวันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลพัทลุง จำนวน 100 กล่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสนับสนุนการทำงานของ บุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (5)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (16)
กิจกรรมกองทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ประจำปี 2563
กิจกรรมกองทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ประจำปี 2563 (41)
กิจกรรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ปี 2563
กิจกรรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ปี 2563 (32)
งานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓
งานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ (78)
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สู่เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์สีขาวตามหลักธรรมาภิบาล และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สู่เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์สีขาวตามหลักธรรมาภิบาล และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด  (28)
ประชุมเชิงปฏบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาสหกรณ์ประจำปี 2562
ประชุมเชิงปฏบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาสหกรณ์ประจำปี 2562 (54)
จับฉลากและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562
จับฉลากและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562 (62)
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เก็บเงินได้ คืนให้กับสมาชิก
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เก็บเงินได้ คืนให้กับสมาชิก  (1)
ร่วมอาลัยกับสมาชิก ประจำปี 2562
ร่วมอาลัยกับสมาชิก ประจำปี 2562 (3)
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562  (80)
พิธีมอบเงินสงเคราะห์ศพ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562
พิธีมอบเงินสงเคราะห์ศพ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562 (2)
ทำบุญครบรอบ 60 ปี  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง ประจำปี 2562
ทำบุญครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง ประจำปี 2562 (41)
โครงการประชุมเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยเบิกต้นสังกัด
โครงการประชุมเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยเบิกต้นสังกัด (10)
ร่วมต้อนรับผู้จัดการ
ร่วมต้อนรับผู้จัดการ (5)
พิธีมอบเงินสงเคราะห์ศพ ประจำปี 2562
พิธีมอบเงินสงเคราะห์ศพ ประจำปี 2562 (2)
พิธีการรับมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
พิธีการรับมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 (28)
จับสลากกองทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561
จับสลากกองทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561 (28)
โครงการวันออมแห่งชาติ
โครงการวันออมแห่งชาติ (12)
โครงการเร่งรัดหนี้
โครงการเร่งรัดหนี้ (17)
การจัดประชุมหน่วยหัก ณ ที่จ่าย
การจัดประชุมหน่วยหัก ณ ที่จ่าย (15)
งานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณราชการ ประจำปี 2561
งานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณราชการ ประจำปี 2561 (36)
พิธีมอบเงินสงเคราะห์ศพ
พิธีมอบเงินสงเคราะห์ศพ (2)
การจัดอบรมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
การจัดอบรมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (8)
การประชุมใหญ่วิสามัญ
การประชุมใหญ่วิสามัญ (23)
จัดทำแผนปฎิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์คูรพัทลง ปี2561
จัดทำแผนปฎิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์คูรพัทลง ปี2561 (16)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) มอบของขวัญปีใหม่ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) มอบของขวัญปีใหม่ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (3)
ผู้จัดการพบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่ สพป.พัทลุง เขต 1
ผู้จัดการพบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่ สพป.พัทลุง เขต 1 (2)
การจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2560
การจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2560 (5)
ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินสหกรณ์สีขาว
ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินสหกรณ์สีขาว (5)
วันมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ ปี 2560
วันมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ ปี 2560 (9)
ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเงินในสังกัด
ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเงินในสังกัด (4)
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ (3)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด (5)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด (6)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (4)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด มอบเงินฌาปนกิจ สสอค. กับ สส.ชสอ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด มอบเงินฌาปนกิจ สสอค. กับ สส.ชสอ  (6)
ผู้จัดการสหกรณ์เข้าร่วมสัมมนา
ผู้จัดการสหกรณ์เข้าร่วมสัมมนา (3)
พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  (7)
Go to top