All for Joomla All for Webmasters
27 พ.ค. 2563 ประกาศ !! เรื่อง การขายที่ดินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง ครั้งที่ 4 (อ่าน:114)
13 พ.ค. 2563 ประกาศ !! เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน:447)
23 เม.ย. 2563 ประกาศ !! ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการพักชำระหนี้สมาชิก กรณีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พร้อมคำร้องพักชำระหนี้ (อ่าน:793)
30 เม.ย. 2563 ประกาศ !! เรื่องวันหยุดสหกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (อ่าน:156)
23 เม.ย. 2563 ประกาศ !! เรื่องการพักชำระหนี้สมาชิก กรณีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (อ่าน:498)
08 เม.ย. 2563 ประกาศ !! เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด (อ่าน:995)
07 เม.ย. 2563 ประกาศ !! เรื่อง การช่วยเหลือสมาชิกเนื่องจากเหตุวิกฤตการณ์แพร่ระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 (อ่าน:1568)
24 มี.ค. 2563 เอกสารใบเสร็จรับเงินทดรองจ่าย (เงินปันผล-เฉลี่ยนคืน) ประจำปี 2562 และหนังสือยินยอมต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด (อ่าน:2404)
24 มี.ค. 2563 ประกาศ !! เรื่อง กำหนดชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563 (รอบสุดท้าย) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 - 22 เมษายน 2563 เท่านั้น !! (วันเวลาราชการ) (อ่าน:814)
23 มี.ค. 2563 ประกาศ !! เรื่องมาตรการป้องกันเชื้อ COVID-19 (อ่าน:252)

ประธานแตง2

703354
Go to top